Paramedie in de ouderenzorg

Tangram voert momenteel een onderzoek uit naar de domeinafbakening extramurale paramedische zorg in de Zorgverzekeringswet in opdracht van het Zorginstituut Nederland. Het gaat daarbij om ervaringen, vraagstukken en onduidelijkheden  in de uitvoeringspraktijk van de extramurale paramedische zorg rond fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en logopedie.

Kern van de vraagstelling betreft de inhoud, financiering en afstemming tussen de verschillende wettelijke regelingen. Zijn de aanspraken/financiering van de eerstelijns paramedie vanuit de Zorgverzekeringswet en de afgrenzing met de Wlz, Wmo, Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG), Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs (WPO) en Participatiewet duidelijk en werkbaar? Indien sprake is van knelpunten, welke zijn dat en wat zijn de consequenties daarvan voor de cliënt, de zorgverlener, de organisatie van de gezondheidszorg en financiën?

Aan de hand van een eerste inventarisatie hebben wij een aantal concrete vragen rond mogelijke knelpunten in de ouderenzorg. Met deze blog willen wij proberen inzicht te krijgen in hoeverre genoemde punten in heel Nederland spelen. En of er mogelijk ook nog andere knelpunten zijn die we nog niet op het spoor zijn gekomen. Zou u zo vriendelijk willen zijn te willen reageren via dit blog? Dat heeft het voordeel dat ook anderen uw reactie zien en er op kunnen reageren. Relevante punten uit de discussie zullen wij in onze rapportage naar het ZIN vermelden.

  1. In hoeverre wordt uw organisatie geconfronteerd met het feit dat voor bepaalde cliënten met een Wlz-indicatie verbijf + behandeling, het zorgkantoor de behandeling niet bij u inkoopt? Zo ja, om welk percentage van uw cliënten gaat het dan en wat zijn daarvan de gevolgen voor de behandeling? Hoe wordt dit probleem nu praktisch opgelost? Trekken alle zorgverzekeraars daarin één lijn, of zijn er verschillen?
  1. Met de overheveling van extramurale begeleiding naar de Wmo is de vraag of deze zorg nog steeds bij u wordt ingekocht of dat gemeenten andere aanbieders contracteren.
  1. In het verleden waren soms paramedici betrokken bij de begeleiding van specifieke groepen ouderen (extramuraal, bv NAH). In hoeverre bestaat deze vorm van begeleiding nog? Zijn er nog steeds paramedici bij de begeleiding betrokken en in welke mate? Wat is hun betrokkenheid precies? Hoe waardeert u in dit proces de manier waarop gemeenten de nieuwe vormen van begeleiding inkoopt.
  1. Ziet u (andere) knelpunten/onduidelijkheden op dit moment, of die op korte termijn gaan spelen rond de extramurale paramedische zorg voor ouderen?

Jan Spek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


twee × = 18